Art and Culture Conservation

Faculty of Social Sciences | Naresuan Univesity

แผนที่วัฒนธรรมชุมชน

กลุ่มชาติพันธุ์

ศาสนา ความเชื่อ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัฒนธรรมอาหาร

สารานุกรมจิตรกรรมฝาผนังภาคเหนือ

ศิลปะและการแสดง

หัตถศิลป์

ศิลปกรรม

โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาวัฒนธรรมชาติพันธุ์ โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอน หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง  มีอุดร ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร งบประมาณ : ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานที่ดำเนินโครงการ :  ชมรมไท-ยวน ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ดำเนินโครงการ : วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564  วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ : เพื่อจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ไท-ยวนจากผลการวิจัย และเพื่อบูรณาการวิจัยเกี่ยวกับชาติพันธุ์ไท-ยวนกับการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรี 830225

อาหาร

อบรมการทำบายศรีปากชาม - Copy

โดย สิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์ 9 กุมภาพันธ์ 2566

Read More  
ตุ๊กตาบาร์โหน บ้านตาวงศ์ นาต้นจั่น

คุณตาวงศ์ช่างไม้ข้างโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น

Read More  
จิตรกรรมฝาผนัง วัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก หัวข้อเรื่อง: การละเล่น

จิตรกรรมฝาผนัง วัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก หัวข้อเรื่อง: การละเล่น

ผู้เขียน นางสาวมนัสวี สะนี รหัสนิสิต 62243276 นิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์

Read More  
จิตรกรรมฝาผนัง วัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกหัวข้อเรื่อง: กิจกรรมยามว่าง

จิตรกรรมฝาผนัง วัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกหัวข้อเรื่อง: กิจกรรมยามว่าง

ผู้เขียน นางสาวมนัสวี สะนี รหัสนิสิต 62243276 นิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์

Read More  
จิตรกรรมฝาผนัง วัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกหัวข้อเรื่อง: กิจกรรมยามว่าง

จิตรกรรมฝาผนัง วัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกหัวข้อเรื่อง: กิจกรรมยามว่าง

ผู้เขียน นางสาวมนัสวี สะนี รหัสนิสิต 62243276 นิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์

Read More  
  • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
I BUILT MY SITE FOR FREE USING